Новости

Завршен настан од проектот „(Не)еднаквостите во социјалната заштита"

На 11 март 2016 година (петок) се одржа завршниот настан од проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: Интерсекциски нееднаквости во Македонија и Босна и Херцеговина”. Проектот е поддржан од Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан, а го спроведовме во соработка со партнерската организација Аналитика-Центар за општествени истражувања од Босна и Херцеговина.

Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето за интерсецкциските нееднаквости во социјалната заштита во Македонија и Босна и Херцеговина. Говорничките беа истражувачки од граѓанскиот сектор кои работеле на истражувања за генерирање знаења за различни аспекти на нееднаквостите во Македонија и пошироко - во Jугоисточна Европа, а кои биле поддржани од Регионалната програма за промоција на истражувањата (Regional Research Promotion Programme - RRPP), како и истражувачките од организациите-имплементаторки на проектот "(Не)еднаквостите во социјалната заштита" - ЕПИ и Аналитика.

 • Уметноста на преживувањето - Интерсекциски нееднаквости во социјалната заштита во Македонија [.pdf 1913KB]
 • Кратка информација за применети политики „Што стои на крстопатот? Интерсекциските нееднаквости во социјалната заштита во Република Македонија“ [.pdf 2955KB]
 • Збирка на работни документи „Уметноста на преживувањето: Интерсекционалноста во социјалната заштита во Македонија и Босна и Херцеговина“ [.pdf 2279KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Kakav bi trebao biti sistem socijalne zaštite? [.pdf 2263KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Kakav je sistem socijalne zaštite? [.pdf 2251KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Strategije suočavanja osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći [.pdf 2256KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Osnovne potrebe osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći [.pdf 2271KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Каков е системот на социјална заштита? [.pdf 297KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Каков треба да биде системот на социјална заштита? [.pdf 2295KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Основни потреби на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита [.pdf 2329KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Стратегии за справување на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита [.pdf 2346KB]
 • Линк: http://www.epi.org.mk/galery_mk.php?galid=23