Новости

Завршен настан од проектот „(Не)еднаквостите во социјалната заштита"

Завршен настан од проектот „(Не)еднаквостите во социјалната заштита"

На 11 март 2016 година (петок) се одржа завршниот настан од проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: Интерсекциски нееднаквости во Македонија и Босна и Херцеговина”. Проектот е поддржан од Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан, а го спроведовме во соработка со партнерската организација Аналитика-Центар за општествени истражувања од Босна и Херцеговина.

Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето за интерсецкциските нееднаквости во социјалната заштита во Македонија и Босна и Херцеговина. Говорничките беа истражувачки од граѓанскиот сектор кои работеле на истражувања за генерирање знаења за различни аспекти на нееднаквостите во Македонија и пошироко - во Jугоисточна Европа, а кои биле поддржани од Регионалната програма за промоција на истражувањата (Regional Research Promotion Programme - RRPP), како и истражувачките од организациите-имплементаторки на проектот "(Не)еднаквостите во социјалната заштита" - ЕПИ и Аналитика.

 • Уметноста на преживувањето - Интерсекциски нееднаквости во социјалната заштита во Македонија [.pdf 1913KB]
 • Кратка информација за применети политики „Што стои на крстопатот? Интерсекциските нееднаквости во социјалната заштита во Република Македонија“ [.pdf 2955KB]
 • Збирка на работни документи „Уметноста на преживувањето: Интерсекционалноста во социјалната заштита во Македонија и Босна и Херцеговина“ [.pdf 2279KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Kakav bi trebao biti sistem socijalne zaštite? [.pdf 2263KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Kakav je sistem socijalne zaštite? [.pdf 2251KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Strategije suočavanja osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći [.pdf 2256KB]
 • Nalazi za Bosnu i Hercegovinu - Infografik: Osnovne potrebe osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći [.pdf 2271KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Каков е системот на социјална заштита? [.pdf 297KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Каков треба да биде системот на социјална заштита? [.pdf 2295KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Основни потреби на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита [.pdf 2329KB]
 • Наоди од спроведено истражување во Македонија - Инфографик: Стратегии за справување на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита [.pdf 2346KB]
 • Линк: http://www.epi.org.mk/galery_mk.php?galid=23